Dnes je:

 

Prehľad predpisov

Prehľad právných predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk (§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Vlkovce v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. eň zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Vlkovce.


Právne predpisy tuOd 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Od 1. januára 2016 majú všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to velektronickej podobe. Viac na adrese: www.slov-lex.sk