Dnes je:

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE VLKOVCE

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Vlkovce.
2. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

Zdroj: 479 / 2010 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení