Dnes je:

 

Obecná knižnica Vlkovce


V septembri 2016 knižnica po krátkej prestávke pokračovala vo svojej činnosti. Nová prevádzková doba, nová pani knihovníčka, čiastočne obnovený a zrevidovaný knižničný fond a čiastočne upravené a skrášlené priestory – to privítalo návštevníkov knižnice po letných prázdninách. Obec Vlkovce jej dala nový názov „Obecná knižnica Vlkovce“, schválila Štatút Obecnej knižnice Vlkovce a schválila Knižničný a výpožičný poriadok, vrátane cenníka za výpožičné služby. V dnešnej dobe, keď každá vzdelávacia inštitúcia volá po zvýšení čitateľskej gramotnosti a čitateľskej kultúry, má aj naša obecná knižnica svoje nezastupiteľné miesto. Možno si niekto povie „ čo tá už môže ponúknuť ?!“ Každá knižnica je miestom spomienok a pamätí a je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúrnej histórie. Vykonáva cennú archivačnú činnosť a zachováva kultúrne dedičstvo. Knižnica je miestom určeným predovšetkým mladým ľuďom, kde majú možnosť voľného prístupu k informáciám, k učeniu a oddychu nielen pri internete a mobilných hrách. A tak je aj mostom medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Knižnica popri poskytovaní knižnično-informačných služieb je aj miestom organizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre svojich používateľov. Preto odpoveď znie: „Aj Obecná knižnica Vlkovce má čo ponúknuť !!“: Deťom a mladým - vytváranie si čitateľských návykov a zmysluplné využívanie voľného času; starším – udržiavanie si sviežej mysle pri dobrej knihe a strednej generácii – chvíle oddychu popri plnení všetkých povinností, ktoré musí zvládnuť. A ak si niekto aj tak povie: „čo tá už môže ponúknuť s knižničným fondom, ktorí sa nemôže rovnať s knižničným fondom mestských knižníc?!“ Stačí už len doplniť: „Mnoho kníh neznamená mnoho dobrých kníh“. A to, že dobré knihy v našej obecnej knižnici sú, sa môžete presvedčiť aj sami.Vaša Obecná knižnica Vlkovce


„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“ (Victor Hugo)


Cenník za čitateľské služby

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Vlkovce uznesením č. 26/2016
zo dňa 27.06. 2016 s účinnosťou od 01. 07. 2016

P.č.

Účel

Sadzba v €

1.

Zápisné: deti , mládež do 18 rokov, dôchodcovia

01,00

2.

Zápisné: dospelí občania

02,00

3.

Ročné členské:

01,00

4.

Upomienka

00,40

5.

Strata členského preukazu

00,50


Zodpovedný pracovník knižnice: p. Jana Polčáková


  • Š T A T Ú T obecnej knižnice Vlkovce
  • Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Vlkovce

  •