Dnes je:

 

Z dávnej minulosti obce

Nazrieť do minulosti Spiša je pomerne dosť obtiažne, ešte obtiažnejšie je však odhaliť rúško , ktorým sa halí minulosť jeho dedín. Dnešné dediny zohrávali v histórii Spiša svoju dôležitú úlohu.
Obec Vlkovce , vzdialená od sveta mala v dejinách Spiša dôstojné postavenie, predčila aj ľudnatejšie mestá. Jej história bola úzko spätá s udalosťami spišských miest.
Obec leží medzi vrchami /vysokohorské pásmo/ vzdialená 17 km od Kežmarku a 12 km od Levoče. V historických listinách sa obec Vlkovce spomína v prvej písomnej zmienke r.1268
Samotná minulosť je však spätá s rokom 1317 V tomto roku sa Vlkovce spomínajú v privilegovanej listine pre Spišských Sasov, kde obec figuruje ako člen spoločenstva Spišských Sasov. Menovali sa Vylkysdorff. V r.1360 sa Vlkovce spomínajú pod menom Kuntzmanzdorff.
Obec medzi Spišskými mestami mala zvláštne postavenie, ako na to poukazuje pomenovanie obce v uvedenej výsadnej listine, ....una cum civitáte desewicutibus nostrae Regia Majestáti vidi licet Vylkysdorff. / Spolu s mestom služobníkov našej kráľovskej výsosti , t.j.Vylkovcanie / Z toho sa usudzuje, že obec bola osadená už pred príchodom Nemcov na Spiš. Bolo to pôvodne obyvateľstvo , ktoré sa zaoberalo poľovačkou na vlkov pre kráľa. Po tatárskom vpáde obec obsadili Nemci a obec sa dostala do spoločnosti miest. Obyvatelia boli slobodní / nie poddaní / a mali veľké privilégia. Mohli si voliť vlastného richtára a farára. Boli oslobodení od všetkých daní. Podliehali Spišskému grófovi , ktorý sídlil v Levoči. Mali právo rybolovu, poľovačky a zvlášť právo vyklčovania lesov spojené s premenou na ornú pôdu. V r.1492 , keď sa rozpadlo spoločenstvo Sp.Sasov, Vlkovce ostávajú v spoločnosti Spišských miest a naďalej majú tie isté práva a privilégia. V polovici 15.stor. sa dostávajú do područia Spišského hradu s ostatnými mestami. Tým strácajú doterajšie práva a privilégia a stávajú sa obyčajnou zemepánskou obcou. V r. 1514 sa dostávajú do zálohy mesta Levoča a stávajú sa majetkom mesta na dlhý čas. V r. 1646 sa počet obyvateľov obce odhaduje na 40 Celá obec mala 10 domov a v roku 1655 celá vyhorela. Od mesta Levoča ju odkupuje zemepán Juraj Grieger. Jeho majetok aj s domom sa odhaduje cca na 70 ha. Z celkového počtu obyvateľov bolo 10 sedliakov, 4 podžehliari, l sluha a 2 slúžky. Gazdovia mali samostatné domy. Podžehliari a sluhovia bývali u zemepána Griegera. Pestovali jedine jačmeň a ovos, pšenica sa nesiala vôbec kvôli klimatickým podmienkam. Obyvatelia odovzdávali desiatok a deviatok svojej úrody v tzv. bratislavských mericiach. Samotné hospodárstvo zemepána bolo dosť rozsiahle a bolo ohradené múrom. Doma vo svojom dome pálil lieh. V pivniciach bývali žehliari a sluhovia. V 18. st. nastáva veľká zmena. Celý majetok odkupujú prisťahovalci /Poliaci/ za 400 zlatých. Poľský pôvod prisťahovalcov je v obci doposiaľ zachovaný. Toto je stručný prierez histórie obce Vlkovce z dávnej minulosti, z obdobia poddanstva, vykorisťovania a rôznych ďalších obmedzovaní slobody ba priam neľudského zaobchádzania s poddanými . / dereše, žaláre a pod. /