Dnes je:

 

Ako získať informácie

Zákon o slobode informácií podrobne upravuje právo na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci a iné verejné inštitúcie a je vykonaním základného práva na informácie. Právo na informácie ako základné ústavné právo zakotvuje Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd. Zákon o slobode informácií na ne odkazuje hneď v ustanovení § 1.

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) ďalej len „žiadateľ“ právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Vlkovce k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:


Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvek vhodnej, žiadateľom požadovanej forme - odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma. Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia “Nevidiaci - Blind”. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v zákone. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.

Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá, v žiadosti uvedie, aký spôsobom podľa zákona požaduje sprístupnenie informácie.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Lehota na vybavenie žiadosti o informácie začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola žiadosť podaná (t.j. oznámená, resp. doručená povinnej osobe) a je najneskôr do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní ak sa sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov možno lehotu na vybavenie žiadosti predlžiť.

Proti rozhodnutiu obce Vlkovce o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie nie je možné podať e-mailom, okrem prípadov, že žiadateľ disponuje zaručeným elektronickým podpisom. O odvolaní rozhoduje starosta obce.


Vzor žiadosti tu