Dnes je:

 

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Obec Vlkovce vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území obce podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb..

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. obec Vlkovce registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce Vlkovce fyzická osoba doloží:

Správny poplatok

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.

Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je podľa položky 142 písm. b) správny poplatok vo výške 1,50 €. Samostatne hospodáriacim roľníkom vydáva alebo potvrdzuje IČO Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, 080 16 Prešov.

Lehota na vybavenie:

30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia a podá Pracovisku ŠÚ SR, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Vajkovce a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať. K zrušeniu osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka z evidencie obce Vlkovce fyzická osoba doloží:

Lehota na vybavenie:

30 dní

Legislatíva

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákon č.219/1991 Zb.


Tlačivá

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise SHR

Originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR"

Súhlas na spracovanie osobných údajov